Lietošanas noteikumi un nosacījumi

 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
  • Saskaņā ar šo Līgumu Klients uzdod, un Muitas brokeris apņemas savlaicīgi, pilnā apmērā un kvalitatīvi sniegt muitošanas pakalpojumus (turpmāk tekstā – Darbi) par Pušu saskaņoto atlīdzību:
   • nodrošināt visas Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos par muitas lietām paredzētās muitošanas un pēcmuitošanas darbības,
   • kārtot visas muitas formalitātes, kas atrunātas Muitas likumā un MK noteikumos,
   • pārstāvēt Klientu LR Muitas iestādēs, Muitas pārvaldē, LR Robežsardzē, Latvijas pastā, kurjerpastā, kā arī kuģu un kravas aģentūrās.

 

 1. MUITAS BROKERA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
  • Muitas brokeris apņemas izpildīt Darbus pienācīgā kvalitātē, nolīgtajā apjomā un termiņos saskaņā ar šī Līguma noteikumiem attiecībā uz Klienta norādītajām precēm (turpmāk tekstā “Preces”) un saskaņā ar Klienta norādījumiem par preču ienākšanas adresi un atmuitošanas vietu (muitas punktu).
  • Muitas brokeris veic Darbus atbilstoši šī Līguma un normatīvo aktu prasībām, saskaņā ar Klienta norādījumiem, ciktāl tie precizē, bet nenonāk pretrunā ar Līgumā noteikto.
  • Muitas brokeris apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas (licences, sertifikāti), kā arī tā darbiniekiem ir nepieciešamā kvalifikācija, zināšanas un prasme šajā Līgumā norādīto Darbu veikšanai saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
  • Muitas brokeris ir tiesīgs nodot šī Līguma tiesības un saistības trešajai personai, to iepriekš rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju.
  • Muitas brokeris apņemas neizpaust trešajām personām komercnoslēpumu (konfidenciālu un ierobežotas lietošanas informāciju).
  • Muitas brokeram ir tiesības no Klienta saņemt par pienācīgu, Līgumā noteiktajā kārtībā paveiktu Darbu izpildi Līgumā noteikto atlīdzību.
  • Muitas brokeris apņemas izpildīt Darbus, ievērojot attiecīgas LR spēkā esošos normatīvo aktu prasības, kas regulē Darbu izpildīšanas kārtību.
  • Muitas brokeris izsniedz Klientam aizpildītās deklarācijas oriģinālu pēc Muitas brokera piestādītā rēķina apmaksas vai pēc atsevišķas vienošanās ar Klientu.

 

 1. KLIENTA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
  • Klients apliecina, ka viņš ir Preču likumīgais īpašnieks vai īpašnieka pienācīgi pilnvarota persona, un Klients pilnvaro (tieša pārstāvība) Muitas brokeru veikt Darbus attiecībā uz Precēm.
  • Klientam ir jānorēķinās ar Muitas brokeru saskaņā ar Līguma noteikumiem, ja Muitas brokeris pilnībā un kvalitatīvi izpilda Pasūtījumus un Līguma noteikumus.
  • Darbu izpildīšanas gaitā Klients apņemas iesniegt Muitas brokeram visu nepieciešamo informāciju, dokumentāciju un citus materiālus, kas ir nepieciešami kvalitatīvai Darbu izpildīšanai.

 

 1. SAMAKSAS KĀRTĪBA
  • Pēc Darbu izpildes vai Darbu izpildes laikā Muitas brokeris izraksta rēķinu par Muitas brokera Darbiem un citiem obligātiem maksājumiem, un Klients veic šo Darbu apmaksu ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Ja apmaksas termiņš ir norādīts rēķinā, tad Klientam ir jāievēro rēķinā norādītais apmaksas termiņš.
  • Muitas brokera piestādītais rēķins tiek uzskatīts par pilnīgi samaksātu dienā, kad tajā
   norādītā summa pilnībā ir ienākusi Muitas brokera bankas kontā, vai veikta iemaksa skaidrā naudā Muitas brokera kontā.

 

 1. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
  • Puses ir atbildīgas viena otrai par šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, un tām jāatlīdzina otrai Pusei šai sakarā radušies zaudējumi.
  • Visi strīdi, nesaskaņas un prasības, kas izriet vai skar Līgumu, tā izbeigšanu vai spēkā neesamību, kuri nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, tiks izšķirti attiecīgās piekritības tiesā saskaņā ar spēka esošo LR likumiem un tajos noteiktajā kārtībā.

 

 1. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
  • Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir noslēgts līdz 2018.gada 31.decembrim. Ja viena no Pusēm ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms Līguma termiņa beigām neiesniedz otrai Pusei rakstisku paziņojumu par atteikšanos turpināt saistību izpildi, Līguma saistības uzskatāmas par pagarinātām uz 1 (vienu) gadu.
  • Katrai no Pusēm ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji lauzt šo Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei 2 (divas) nedēļas iepriekš.
  • Saistības, kas paliek neizpildītas uz šī Līguma izbeigšanas brīdi, darbojas līdz to pilnīgas izpildes brīdim.

 

 1. FORCE MAJEURE
  • Neviena no Pusēm nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā neizpilde vai izpildes aizturēšana ir saistīta ar Force Majeure.
  • Ar "Force Majeure" šī Līguma skaidrojumā saprotami jebkādi valdības iestāžu, departamentu vai organizāciju izdoti rīkojumi, kurām ir jurisdikcija pār Pušu darbībām, priekšraksti vai rakstiski norādījumi likumu vai citā veidā, jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki, un citi apstākļi, kas traucē Pušu normālu darbību; ugunsgrēki, plūdi un citas stihiskas nelaimes, kas Pusēm nav kontrolējamas. Cietušajai Pusei nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tā saņēmusi par Force Majeure) otrai Pusei, informējot par Force Majeure un tā sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu Force Majeure kaitīgās sekas. Ja Force Majeure rezultātā Līguma mērķim nodarīts būtisks un neatgriežams kaitējums, vai vienas Puses darbība ir traucēta vairāk kā 30 dienas, Pusei ir tiesības iesniegt paziņojumu par pārrunu uzsākšanu Līguma izbeigšanai vai darbības pārtraukšanai.

 

 1. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
  • Līgums var tikt grozīts, papildināts vai izbeigts pēc Pušu vienošanās, rakstiskā formā.
  • Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.
  • Puses piekrīt visiem Līguma punktiem, ko apstiprina, parakstot to.
  • Puses ar saviem parakstiem apstiprina, ka viņiem ir saprotams Līguma saturs, nozīme, apzinās tā sekas, atzīst, ka Līgums ir taisnīgs, pareizs, savstarpēji izdevīgs un izsaka viņu patieso un brīvu gribu.
  • Šī Līguma izpratnē tiks uzskatīts, ka Puse ir saņēmusi tai nosūtītu rakstisku paziņojumu trešajā darba dienā pēc rakstiskā paziņojuma nosūtīšanas, ja šāds rakstisks paziņojums nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma formā uz Puses juridisko adresi.
  • Līgums ir sastādīts divos eksemplāros (pa vienam eksemplāram katrai Pusei), abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
close
Saņemiet Konsultāciju no Muitas Brokera

Nosūtiet mums ziņu, e-pastu vai pasūtiet zvanu (pārzvanīsim 50 sekunžu laikā)

email